Streszczenie

Badania skupiające się na fizycznej charakterystyce punktów akupunkturowych i meridianów dają interesujące wyniki. Struktury związane z przekazywaniem sygnału w akupunkturze różnią się od otaczających je tkanek właściwościami elektrycznymi, akustycznymi, magnetycznymi a także rozchodzeniem się w nich izotopów.  Punkty akupunkturowe różnią się od otaczającej je skóry również histologicznie, między innymi zagęszczeniem wolnych zakończeń nerwowych, ilością mukopolisacharydów, a także obecnością skupisk tkanki łącznej.

CHARAKTERYSTYKA PUNKTÓW

Starożytni Chińczycy, którzy odkryli i opisali akupunkturę – system wywierania wpływu na działanie narządów wewnętrznych poprzez stymulację obszarów zlokalizowanych na powierzchni ciała – byli zainteresowani badaniem przede wszystkim funkcjonalnego poziomu ludzkiego organizmu. Przeprowadzali co prawda sekcje zwłok (opisane między innymi w 12 rozdziale LingShu) i dokładnie zbadali wielkość, wagę i położenie wewnętrznych narządów, ale nie przywiązywali dużej wagi do nauki nazwanej na Zachodzie anatomią. Wydaje się że byli dużo bardziej zainteresowani odpowiedzią na pytanie jak działa ludzkie ciało niż jak ono wygląda. W rozdziale 10 LingShu meridiany opisane są jako niewidzialne, biegnące głęboko we wnętrzu ciała. Niewidzialne oznacza niemożliwe do zauważenia z zewnątrz, lub też niematerialne, czysto funkcjonalne.

W przeciwieństwie do opisanej powyżej idei czystej funkcjonalności, podstawy medycyny zachodniej oparte są o materializm i redukcjonizm. Jest to jedna z przyczyn dla których europejscy badacze odrzucili i wykpili Medycynę Chińską nie podejmując nawet próby jej zrozumienia. Ta sam przyczyna skutkuje też pragnieniem odnalezienia mierzalnych fizycznie właściwości lub histologicznego opisu punktów akupunkturowych i meridianów. Przeprowadzono wiele badań w tym zakresie.  Niespodziewanie doprowadziły one do wielu ciekawych odkryć.

Właściwości biofizyczne

W 2012 roku w “Evidence Based Complementary and Alternative Medicine” opublikowano interesujący artykuł podsumowujący dane z wielu badań nad biofizycznymi właściwościami punktów akupunkturowych i meridianów(source)1.  Autorzy przedstawiają w nim aktualną wiedzę dotyczącą różnic między punktami akupunkturowymi a otaczającą je tkanką.

Właściwości akustyczne
 • Istnieje znamienna relacja między tonami i meridianami(source)2
 • Amplituda fali dźwięku jest znamiennie wyższa w punktach akupunkturowych niż w punktach nie-akupunkturowych(source)3
 • Częstotliwości mikrofal przewodzonych w różnych kanałach są różne. Co więcej częstotliwości mikrofal przewodzonych wzdłuż kanałów u pacjentów nowotworowych różnią się od częstotliwości przewodzonych u osób zdrowych, co może być wykorzystywane w diagnostyce(source)4
Właściwości termiczne
 • odkryto linie mierzalnego promieniowania podczerwonego podobne do opisanych przez starożytnych Chińczyków meridianów(source)5.
 • po zabiegu akupunktury wzdłuż meridianów tworzą się linie podwyższonej temperatury(source)6
Właściwości optyczne
 • meridiany i punkty akupunkturowe mają wysokie właściwości luminescencyjne(source)7
Właściwości magnetyczne
 • wzdłuż linii o obniżonym oporze elektrycznym (meridianów ? ) zaobserwowano stabilny strumień oscylacji elektromagnetycznych i chemicznych (source)8
Migracja izotopu wzdłuż meridianów
 • wzdłuż meridianów znajdują się linie niskiego oporu hydraulicznego, co skutkuje łatwiejszym niż w otaczających tkankach przemieszczaniem się płynów (source)9
Właściwości elektryczne

Od wielu lat bada się właściwości elektryczne punktów akupunkturowych.  Wnioski płynące z tych badań nie są jasne co prawdopodobnie wynika z istotnych rozbieżności w przyjętej metodologii badań, w szczególności używania różnych elektrod i prądu o różnej charakterystyce. Pomimo tego pisuje się pewne właściwości elektryczne punktów akupunkturowych:

 • wyższy potencjał elektryczny
 • wyższą przewodność elektryczną
 • wyższą pojemność elektryczną
 • niższą impedancję elektryczną
 • niższy opór elektryczny
Właściwości histologiczne
 • większość punktów akupunkturowych zlokalizowana jest nad dużymi skupiskami tkanki łącznej(source)10
 • większość punktów znajduje się w miejscach o dużej gęstości wolnych zakończeń nerwowych(source)11
 • w punktach akupunkturowych znajduje się znamiennie więcej polisacharydów(source)12
BIBLIOGRAFIA

1 Juan Li, Qing Wang, Huiling Liang, et al., “Biophysical Characteristics of Meridians and Acupoints: A Systematic Review,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2012, Article ID 793841, 6 pages, 2012. doi:10.1155/2012/793841

2 Y. C. Kim, D. M. Jeong, and M. S. Lee, “An examination of the relationship between five oriental musical tones and corresponding internal organs and meridians,” Acupuncture and Electro-Therapeutics Research, vol. 29, no. 3-4, pp. 227–233, 2004.

3 Y. L.Wei,W. Liu, J. Kong et al., “Research of human biological effects and its conduct of gong tune music,” in Chinese Music Therapy Association of the Seventh Symposium, Fuzhou, China, 2005.

4 M. A. Krevsky, E. S. Zinina, Y. Koshurinov et al., “Microwave propagation on acupuncture channels,” Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, vol. 31, no. 1-2, pp. 1–12, 2006.

5 P. Q.Wang, X. L. Hu, J. S. Xu et al., “The indication of infrared thermal images on body surface along 14 meridian lines,” Acupuncture Research, vol. 27, no. 4, 260 pages, 2002.

6 D. Zhang, S. Y. Wang, and C. Y. Wang, “Determination of deep temperature under the line of high temperature along meridians,” Chinese Journal of Basic Medicine in Traditional Chinese Medicine, vol. 7, no. 410, 62 pages, 2001.

7 Z. Q. Yan, Y. Q. Shi, Y. Z. Wang et al., “Research on the biophysical features of strong luminescence phenomena in the 14 regular meridians of human body,” Acupuncture Research, no. 8, pp. 389–394, 1989.

8 D. Z. Li, S. T. Fu, and X. Z. Li, “Study on theory and clinical application of meridians,” Chinese Acupuncture & Moxibustion, vol. 25, no. 1, pp. 53–59, 2005.

9 W. B. Zhang, Y. Y. Tian, H. Li et al., “A discovery of low hydraulic resistance channel along meridians,” Journal of Acupuncture and Meridian Studies, vol. 1, no. 1, pp. 20–28, 2008.

10 Helene M. Langevin et al. „Relationship of Acupuncture Points and Meridians to Connective Tissue Planes” The Anatomical Record (NEW ANAT.) 269:257–265, 2002

11 Li AH, Zhang JM, Xie YK. “Human acupuncture points mapped in rats are associated with excitable muscle/skin-nerve complexes with enriched nerve endings.” Brain Res. 2004 Jun 25;1012(1-2):154-9.

12 Ifrim-Chen F, Ifrim M. “Acupoints [corrected] and meridians: a histochemical study” Ital J Anat Embryol. 2005 Jan-Mar;110(1):51-7.

O AUTORZE